Jiří kníže z Lobkovic

   Celým jménem Jiří Kristián kníže z Lobkowicz (též z Lobkovic), český šlechtic a pozdější konzervativní politik, jeden z nejvýznamnějších představitelů zemské samosprávy Českého království, se narodil ve Vídni 14. května 1835 do hořínsko-mělnické větvě Lobkoviců.

   Své dětství a mládí prožíval na zámku v Hoříně. V letech 1852–1856 vystudoval právo na Karlo-Ferdinandově univerzitě a následně pracoval ve státních službách. Ovládal několik řečí – češtinu, angličtinu i francouzštinu. Na protest proti vládní centralizační politice státní službu roku 1862 opustil a po zbytek života se angažoval jen v samosprávných úřadech Českého království. Roku 1865 se stal starostou okresního zastupitelstva v Mělníku. V témže roce byl poprvé zvolen i do Českého zemského sněmu. 

   Politicky se řadil do Strany konzervativního velkostatku úzce spolupracující s Národní (staročeskou) stranou. Od roku 1866 byl řádným členem centrálního výboru c. k. vlastenecko-hospodářské společnosti a členem komise ministerstva obchodu za společnost pro smlouvy se zahraničím. 

   Za svého politického působení se stal roku 1871 na krátkou dobu nejen Nejvyšším maršálkem Českého království (předseda zemského sněmu), ale i poslancem Českého zemského sněmu, Říšské rady i členem Panské sněmovny.  Od roku 1883 zastával též funkci tajného rady a za své služby byl roku 1903 odměněn Řádem Zlatého rouna. Roku 1891 obdržel velkokříž Leopoldova řádu a 1905 velkokříž řádu sv. Štěpána. Byl též čestným rytířem Řádu Maltézských rytířů. U příležitosti jeho sedmdesátých narozenin mu zastupitelé našeho města udělili dne 9. května 1905 čestné občanství.

   Kníže Jiří Kristián z Lobkowicz zemřel dne 21. prosince  1908 ve svém sídle v Praze a byl pohřben v rodinné hrobce v Hoříně.