Pravidla vydávání

 1. Periodikum Přibyslavský občasník vydává a ze svého rozpočtu financuje město Přibyslav, ve smyslu zákona § 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vydávání se dále řídí tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů. Toto periodikum slouží k informování veřejnosti o činnosti orgánů obce, akcích místních organizací a záležitostech majících vztah k městu Přibyslav. 
 2. Přibyslavský občasník vychází zpravidla jednou měsíčně. V případě potřeby je možné zařazovat mimořádná čísla anebo naopak nahradit dvě čísla jedním dvojčíslem. 
 3. V Přibyslavském občasníku se zveřejňují jednak příspěvky vydavatele, jednak příspěvky jiných organizací, institucí, sdružení či jednotlivců.
 4.  Příspěvky se zveřejňují bezplatně, a to tehdy, pokud splňují následující kritéria: 
  • Text musí být odevzdán do termínu uzávěrky. 
  • Text se musí bezprostředně týkat Přibyslavi nebo jejího blízkého okolí, např. obcí, které patří do Svazku obcí Přibyslavska. 
  • Rozsah textu je maximálně 1 strana A4, napsaná běžným písmem, 2500 znaků (písmena a mezery) + přiměřený počet fotografií v dobrém rozlišení. 
  • Texty delší než 1 strana budou děleny do více čísel nebo vráceny autorovi ke zkrácení. O uveřejnění delších textů a sérií textů na jedno téma rozhoduje Redakční rada Přibyslavského občasníku (dále jen RRPO)
  • Nebudou uveřejňovány texty, jimiž jsou porušovány zákony ČR či autorská práva, texty urážlivé, odporující dobrým mravům či jinak nevhodné. 
  • Texty, jejichž primárním cílem je propagace politických stran a jejich idejí, budou zveřejňovány pouze v době volebních kampaní a budou zpoplatněny. I pro ně však platí ustanovení bodu e). 
  • Nebudou uveřejňovány texty anonymní. 
  • Redakce nemůže ověřovat všechna fakta uvedená v příspěvcích a inzerátech, za pravdivost, věcnou správnost a původnost příspěvku odpovídá jeho pisatel. V zájmu svobody slova zveřejňuje redakce i ty příspěvky a inzeráty, s jejichž obsahem se neztotožňuje. Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí. Přetisk lze povolit pouze se souhlasem redakce a při zachování autorských práv. 
 5. U kritického příspěvku má kritizovaná strana právo na zveřejnění odpovědi. Reakce na odpověď kritizované strany však již zveřejňovány nebudou, aby se tak zamezilo vleklým diskusím či osobním soubojům na stránkách Přibyslavského občasníku. Případnou výjimku může v opodstatněných případech povolit RRPO. 
 6. Inzeráty se zveřejňují za úhradu, pokud je to prostorově možné. Po obsahové stránce nesmí být inzerce v rozporu s platnými zákony a s dobrými mravy. Ceník inzerce schvaluje Rada města Přibyslav a je zveřejněn na webových stránkách města Přibyslav ve složce Ceníky. 
 7. Na redakční přípravě, výrobě a distribuci Přibyslavského občasníku se podílí RRPO a KZMP. 
 8. RRPO a KZMP 
  1. RRPO je orgánem Rady města Přibyslav. 
   • pravidelně se schází nejdéle dva dny po uzávěrce 
   • schvaluje nové stálé rubriky a nové seriály 
   • rozhoduje o zveřejňování jednotlivých příspěvků v případě, kdy jsou pochybnosti o tom, zdali příspěvek splňuje kritéria pro zveřejnění a je pro Přibyslavský občasník vhodný
   • přichází s náměty na vylepšení obsahové či grafické stránky časopisu, jeho atraktivity pro čtenáře či jeho distribuce
   • schvaluje harmonogram uzávěrek a termínů vydání, který předkládá KZMP
   • RRPO si vyhrazuje právo příspěvky gramaticky upravovat. 
  2. KZMP:
   • předkládá RRPO kompletní podklady pro jednotlivá čísla PO do dvou dnů po uzávěrce
   • shromažďuje příspěvky, provádí korektury, přepisy, kompletuje všechny příspěvky a inzerci, fotodokumentaci 
   • komunikuje s přispěvateli a inzerenty, tlumočí požadavky inzerentů, resp. přispěvatelů grafikovi, urguje zaslání chybějících příspěvků či podkladů 
   • je zodpovědné za včasné předání kompletních podkladů pro tisk grafikovi (zeditované texty seřazené v rámci jednotlivých rubrik, obrazové přílohy doplněné seznamem s popiskami a umístěním, požadavky na speciální grafickou úpravu) 
   • během předtiskové přípravy komunikuje s grafikem a operativně řeší veškeré zjištěné problémy a komplikace 
   • připravuje podklady pro fakturaci inzerce 
   • připravuje pro RRPO harmonogram uzávěrek a termínů vydání, tisku a distribuce 
   • provádí objednávky tisku a distribuce 
 9. Šéfredaktor Přibyslavského občasníku 
  • zastupuje RRPO a zodpovídá se vydavateli za vydávání periodika podle pravidel 
  • navrhuje složení RRPO, kterou jmenuje Rada města Přibyslav 
  • svolává schůzky redakční rady 
  • v případě kritického nebo sporného příspěvku, který nesplňuje tato pravidla, komunikuje s jeho autorem a upozorní jej na možnost nezveřejnění takového příspěvku 
  • o tom, zda se jedná o příspěvek, který nesplňuje pravidla, rozhoduje ve spolupráci s redakční radou 
  • v mimořádných případech, kdy nebude možné rozhodnout o zveřejnění či nezveřejnění příspěvku, předloží takový příspěvek odvolacímu orgánu. 
 10. Odvolacím orgánem v případě nezveřejnění, či úpravy příspěvku dle článku 4 bodu a) až f) je Rada města Přibyslav. 
 11. Odesílání povinného výtisku a distribuci jednotlivých čísel na obce zajišťuje sekretariát vydavatele. 
 12. Pravidla vydávání Přibyslavského občasníku byla schválena usnesením Rady města Přibyslav č. 1/2015 ze dne 14. 1. 2015 a nabývají účinnosti dnem schválení. Těmito pravidly pozbývají platnost pravidla schválená usnesením Rady města Přibyslav č. 6/2011 ze dne 26. 1. 2011.


Martin Kamarád - starosta města Přibyslav

Michael Omes - místostarosta města Přibyslav