Historie muzea

Nápad založit muzeum v našem městě se zrodil koncem 19. století. Silný podnět k tomu dalo uspořádání Národopisné výstavy, která se konala v roce 1895 v Praze. Iniciátorem myšlenky uspořádat v roce 1894 národopisnou výstavu v našem městě byl ředitel pětitřídní obecné školy Emanuel Činčera. Obětavě mu v jeho úsilí pomáhali další dva zdejší učitelé Alois Vlček a Václav Vyšata, kteří zapojili do shánění různých předmětů i písemností své současné i bývalé žáky. V poměrně krátké době se jim podařilo nashromáždit na 1 200 zajímavých a v některých případech i neobyčejně historicky cenných předmětů (kroje, pracovní nástroje, zbraně, keramické nádoby, mince, staré knihy a jiné písemnosti). Část těchto předmětů o rok později putovala do Prahy a nejcenější z nich (60 exponátů) trvale převzalo Národopisné muzeum v Kinského zahradě na Smíchově. Ostatní exponáty shromážděné místními nadšenci byly uloženy v kabinetě místní školy, kde čekaly až se pro ně najdou v hodné prostory, aby mohly být vystaveny. 

Po roce 1898 se myšlenky zřídit muzeum ujal MUDr. František Půža a jeho bratr Jan. Podařilo se jim prosadit zřízení muzejního odboru při městském zastupitelstvu. Ale vypuknutí 1. světové války odsunulo vybudování muzea opět do pozadí. 

Až teprve v roce 1920 se o muzeu nejen hovořilo, ale začalo se v této věci i jednat. V témže roce byl místo muzejního odboru založen Muzejní spolek Přibyslav a zároveň se podařilo získat odpovídající prostory v přibyslavském zámku, kde sídlila Okresní správní komise a ta nabídla historicky nejcenější prostory právě pro umístění muzea. Nemalou zásluhu na tomto kroku měl František Šmirous, rolník z Bukové, který v těchto letech stál v čele Okresní správní komise v Přibyslavi. V těchto prostorách sídlilo městské muzeum až do roku 1975, kdy došlo k předání celého objektu Federálnímu ministerstvu vnitra, které zde zřídilo centrum hasičského hnutí a hasičské muzeum. Městské muzeum tak na řadu let stratilo střechu nad hlavou. Až teprve v létě roku 1998 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova Starého špitálu na Vyšehradě a tam se pomalu začalo muzeum stěhovat. Ovšem ne na dlouho. V roce 2005 se přestěhovalo do Kurfürstova domu na náměstí, kde vzniká nová expozice.