Historie města

První písemná zmínka o Přibyslavi

1257, listopad 5., Sedlec

Smil z Lichtenburka věnuje desátek z výnosů stříbrných dolů v Brodě, Bělé Přibyslavi a Šlapanově klášterům v Sedleci, Mnichově Hradišti a ve Žďáře nad Sázavou.

Pergamen, latina, 28,5 x 28,5 cm, pečeť vydavatele se nedochovala (Moravský zemský archiv v Brně)

„Všem Kristu věrným, jak budoucím, tak přítomným Smil z Lichtenburka", přítomnou listinu, navždy platnou. Pokud žije písmo žije i skutek písmu svěřený, zapomenutí nebere život činu, jehož paměť přítomné písmo znova uvádí v život.

Proto chceme, aby známo bylo všem, kdož budou přihlížeti text přítomného listu, že my mezi všemi stupni řádů, cisterciácký řád zvláštním ohledem přízně provázejíce, pro čiré a ustavičné rozjímání církevních hodinek i pro obnovu řádu toho kázeň, i pro uctivost k činům lásky, totiž pohostinství, obzvláště i pravého soucitu s bližními, kteréž v témž řádu, od jeho založení Otci, neustávají.

Majíce též na zřeteli, že jestradbo a prozřetelno v tomto pomíjejícím životě, toliko pokání vyhraženému, o život budoucí pečovati, desátek ze všech dávek a důchodů, který my přijímáme, nebo by dědicové naši na budoucno přijali, ze stříbrných dolů v Brodě, Bělé, Šlapanově a Přibyslavi, ano také kdekoliv dolování bude na všech částech našeho dědictví, se souhlasem našeho syna Jindřicha a bratra našeho Častolova, řádu řečenému v almužnu udělujeme, určujíce třetinu téhož desátku konventu a bratřím ze Sedlce, třetinu v Hradišti a zbývající třetinu ve Žďáru, aby ji z ruky naší, pokud živi budeme a z rukou dědiců našich, až dluh těla našeho splatíme, každoročně přijímali.

Doufáme zajisté že jejich osvědčená zbožnost s bohumilou bedlivostí na modlitbách, nejenom nám, nýbrž také předkům i nástupcům našim, má býti spasitelnou přímluvou k dosažení odpuštění poklesků.

Aby však o tomto darování svrchu řečeným konventům nemohla vzniknout v budoucnosti nejasnost, nebo něčí pochybnost, tuto listinu jsme vyhotoviti dali, stvrzenou záštitou pečetě naší.

Svědky této věci jsou: kaplani naši Jindřich, Jakub a Valentýn, Bohuslav rytíř z Chuchel, Jiřík z Jeníkova, Petr z Krchleb, Zachariáš z Kounic, Massuna t Ústí, Vavřinec z Ledečka, Zvěst z Dědic, Bohuslav z Bojman, Zulezlaus z Bojman, Beneda z Markvartic, Petr z Ostrova, Hous z Licoměřic, Radosta z Turkovic, Havel z Lipoltic, Markvart z Klešic, Lutherus ze Suchdola a mnozí další.

Dáno v Sedlci od Vtělení Páně 1257, pátého dne vstupujícího měsíce listopadu.“