Pravidla pro udělování Ceny města Přibyslav

1701168175_1701168175107

Město PřibyslavPravidla pro udělování Ceny města Přibyslav

 

I. Obecná ustanovení

 

1. Cenu města uděluje každoročně město Přibyslav v souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích za výraznou aktivitu, mimořádný počin nebo dílo, přinášející prospěch občanům i samotnému městu Přibyslav ve všech oblastech společenského života města, jež významně přispěly k rozvoji a šíření dobrého jména města Přibyslav. Cenu města uděluje město Přibyslav například v oblasti ekonomické, ekologické, kulturní, publicistické, společenské, sportovní, technické, umělecké, vědecké, veřejně prospěšné, vzdělávací a dalších.

2. Cena města se uděluje jak za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost oblastech uvedených v odst. 1 v roce předcházejícím udělení ceny.

3. Cena města je udělována maximálně jedenkrát ročně a může být udělena v několika oblastech.

4. Cena města nemusí být udělena každoročně.

5. Na Cenu města není právní nárok.

 

II. Nominovaní kandidáti

 

1. Cena města může být udělena jednotlivci i kolektivu, fyzické i právnické osobě.

2. Cena města může být udělena jednotlivci in memoriam.

3. Z nominací jsou vyloučeni členové zastupitelstva města, dále pak zaměstnanci města a městem řízených, nebo ovládaných subjektů za činnost, kterou vykonávají v rámci svých pracovních povinností.

4. Cena města nemůže být udělena osobě či kolektivu za stejnou činnost, za kterou již stejné ocenění získal.

 

III. Postup při nominaci na udělení Ceny města

 

1. Nominaci na udělení Ceny města mohou podávat jednotlivci, kolektivy, jakákoliv fyzická či právnická osoba.

2. Nominace se podávají Výboru pro Cenu města Přibyslav prostřednictvím tajemníka MÚ Přibyslav.

3. Všechny nominace na udělení Ceny města musí být doručeny městu Přibyslav (tajemníkovi) nejpozději do 31. 1. roku následujícího za rokem, za který má být Cena města udělena.

4. Nominace se podává písemně, případně elektronickou poštou.

5. Každý kandidát na udělení Ceny města musí být navržen samostatnou nominací.

6. Počet nominací jednoho kandidáta není pro udělení Ceny města rozhodující.

7. Informace o podaných nominacích se veřejnosti nesdělují.

 

IV. Náležitosti nominace

 

1. Nominace na udělení Ceny města musí obsahovat povinné údaje:

a) jméno a adresu nominovaného kandidáta,

b) zdůvodnění předkládaného návrhu,

c) jméno a adresu navrhovatele.

2. Nominace, která neobsahuje náležitosti uvedené v odst 1, bude považována za neplatnou a bude z dalšího projednávání vyřazena.

3. Za správnost údajů odpovídá navrhovatel.

 

V. Postup při posouzení nominací a rozhodnutí o udělení Ceny města

 

1. Z došlých nominací provede Výbor pro Cenu města Přibyslav návrh kandidáta či kandidátů, které spolu se seznamem všech nominovaných osob předloží ke konečnému rozhodnutí ve smyslu zákona o obcích Zastupitelstvu města Přibyslav.

2. Zastupitelstvo města Přibyslav rozhodne na svém zasedání usnesením o udělení Ceny města v souladu s § 84 odst. 2, písm. s) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

3. Cena města je předávána veřejně a slavnostním způsobem. O termínu a okolnostech předání Ceny města rozhodne starosta města.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

1. Tajemník MÚ Přibyslav zveřejňuje informace a termíny týkající se udělení Ceny města prostřednictvím sdělovacích prostředků.

2. Tato pravidla schválilo Zastupitelstvem města Přibyslav usnesením číslo 54/2012 ZM ze dne 27. 6. 2012.

 


V Přibyslavi dne 27. 6. 2012.

 

 

………………………..

……………………

Mgr. Jan Štefáček

Martin Kamarád

starosta města Přibyslav

místostarosta města Přibyslav