KZM Přibyslav úvodní foto

Knihovní řád Městské knihovny v Přibyslavi

Městská knihovna v Přibyslavi je knihovnou základní ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) §3 a §12. V souladu s platnou legislativou buduje univerzální knihovní fond a vykonává informační, kulturní a vzdělávací činnosti. Posláním knihovny je veškerou svou činností zabezpečovat všem fyzickým a právnickým osobám rovný přístup ke kulturním hodnotám a informacím obsaženým v knihovních fondech a informačních databázích knihovny. Dále aktivním využíváním knihovního fondu a další knihovnickou, bibliografickou a informační činností přispívat k rozvoji kultury, vzdělání, vědy, výchovy a ke zvyšování odborné a kulturní úrovně občanů.

 1. Čtenářem knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba zaregistrováním na základě vyplněné přihlášky čtenáře ověřené knihovníkem podle osobních dokladů čtenáře a vydáním čtenářského průkazu, který je nepřenosný. Registrační poplatek (dle platného ceníku) je platný jeden rok ode dne zaplacení.
 2. Ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je knihovna správcem osobních údajů (směrnice o ochraně osobních údajů). V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje čtenářů nebo údaje o jejich výpůjčkách a jiných transakcích. Knihovna k registraci vyžaduje tyto základní identifikační údaje: příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození, kontaktní adresa. Čtenář je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat jejích služeb v plném rozsahu. Děti do 15 let se stanou čtenářem knihovny na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 3. Čtenář je povinen seznámit se s knihovním řádem a řídit se jeho ustanoveními, respektovat pokyny knihovníků, podrobit se stanoveným organizačním, technickým a kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro ochranu majetku knihovny a zabezpečování řádného chodu služeb. Dále je povinen zacházet s vypůjčenými knihovními jednotkami šetrně, chránit je před poškozením, ztrátou a krádeží, nepůjčovat je dalším osobám a vrátit je zpět ve stanovené lhůtě, respektovat autorská práva a práva výrobců stanovená obecně platnými právními předpisy.
 4. Ztrátu čtenářského průkazu je čtenář povinen ihned ohlásit, do té doby zodpovídá za škody vzniklé jeho případným zneužitím.
 5. Čtenář i ostatní uživatelé jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek, neobtěžovat svým chováním ostatní uživatele.
 6. Při odchodu z knihovny zaevidovat všechny půjčované knihovní jednotky, vynesení knihovní jednotky bez příslušného záznamu o výpůjčce je pokládáno za odcizení.
 7. Čtenář má právo požádat, aby jeho záznam s osobními údaji knihovna skartovala, jakmile ukončí svůj právní vztah ke knihovně.
 8. Výpůjční lhůty:
  Absenční výpůjčka – (knihovní jednotku si čtenář odnáší domů)
  Knihy …………………………………. 6 týdnů (42 dní)
  Periodika………………………………. 4 týdny (28 dní)
  MVS……………………………………30 dní (dobu si stanoví knihovna, která dokument půjčuje.)
  Absenčně lze zapůjčit max. 30 kusů knihovních jednotek.
  Jednorázová výpůjčka – lze absenčně zapůjčit max. 5 dokumentů uživateli, který není zaregistrován, a to po předložení občanského průkazu, vyplnění přihlášky a zaregistrování jednorázové výpůjčky a zaplacení příslušného poplatku dle ceníku.
  Prezenční výpůjčka - pouze v prostorách knihovny – denní tisk, knihy uložené v příruční knihovně.
 9. Dokument, který je půjčen jinému čtenáři, si může čtenář rezervovat, adresu dosavadního čtenáře knihovna zásadně nesděluje. Žádá –li dokument najednou více čtenářů, stanoví se pořadí podle času rezervace.
 10. Řádné absenční výpůjčky lze dvakrát prodloužit o další výpůjční lhůtu, pokud dokument není rezervován pro dalšího čtenáře.
 11. Meziknihovní výpůjční služba – jestliže dokument není ve fondu knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání výpůjčku dokumentu z jiné knihovny v ČR, při této výpůjčce je čtenář povinen respektovat podmínky knihovny, která dokument půjčuje a zaplatit výdaje na poštovné.
 12. Poplatky za přestupky proti knihovnímu řádu:
  · Poplatek z prodlení (upomínky) – povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty

  Vymáhání nevrácených výpůjček:
  · nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení , vymáhá knihovna i vrácení půjčených dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis) následuje vymáhání právní cestou.
  · v případě, že je knihovna nucena přistoupit k vymáhání právní cestou, je čtenář povinen uhradit náklady právního zastoupení.
 13. Ztráty a náhrady škod
  Při poškození, zničení nebo ztrátě je čtenář povinen:
  a) uvést záležitost do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřené kvality
  b) jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná, může knihovna dohodnout se čtenářem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu
  c) pokud se jedná o dokument nenahraditelné hodnoty může knihovna žádat pořízení fotokopie dokumentu včetně vazby, vše na náklady čtenáře
  d) knihovna může žádat finanční náhradu, která se rovná ceně dokumentu podle cen obvyklých na trhu v době ztráty.

  Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. června 2009.

Přílohy ke knihovnímu řádu:

V Přibyslavi dne 14. dubna 2009

Zdeňka Valnerová, ředitelka organizace

Kontakt

Otevírací doba

dopoledne odpoledne
Po zavřeno 13 - 17
Út 8 - 12 13 - 17
St zavřeno 13 - 17
Čt zavřeno zavřeno
8 - 12 13 - 17
So 9 - 11 zavřeno
Ne zavřeno zavřeno
VÍTEJTE NA VYSOČINĚ - Turistický průvodce
Mapa města
Cyklostezka Přibyslav - Sázava
Databáze knih
Podpořil Kraj Vysočina
Region Vysočina