KZM Přibyslav úvodní foto

Oznámení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu - zastřešení nákladové rampy v KD

18.5.2015

Kulturní zařízení města Přibyslav
příspěvková organizace
Bechyňovo náměstí 45
582 22 Přibyslav
IČO: 711 69 113
zastoupené ředitelkou Zdeňkou Valnerovou
tel.: 569 484 257, 739 447 386

(dále „zadavatel“)

V Přibyslavi dne 18. 5. 2015

Oznámení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu

v souladu s ustanovením § 6, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“).

Kulturní zařízení města Přibyslav tímto oznamuje úmysl realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu na následující záměr:

Zastřešení nákladové rampy Kulturního domu Přibyslav

S ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, kterou podle ustanovení § 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách zadavatel není povinen zadávat podle zákona o veřejných zakázkách, má však povinnost dodržet zásady uvedené v § 6 zákona o veřejných zakázkách, tj. zásadu transparentnosti, rovného zacházení  a zákazu diskriminace.

V souladu s výše uvedenými předpisy vás

vyzývám k podání nabídky.

Bližší informace k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu jsou následující:

Předmětem zadávané veřejné zakázky je zhotovení a montáž zastřešení nákladové rampy Kulturního domu Přibyslav, Husova 555, 582 22 Přibyslav.

Termín zhotovení zakázky 08/2015.

Místem plnění je Přibyslav.

Zadávací podmínky pro výběrové řízení:

Kompletní dodání a montáž zastřešení nákladové rampy – viz. příloha.

Předložené nabídky musí obsahovat podrobný položkový rozpočet specifikovaný v příloze: Nabídka – krycí list rozpočtu.

Prohlídka místa je možná po telefonické domluvě s vedoucím KD - Petrem Štefáčkem, tel.: 739 447 360.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku uchazeč doručí do 1.6.2015. Nabídku uchazeč může zaslat poštou nebo osobně doručit na adresu zadavatele: Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, v zalepené obálce označené názvem zakázky „Zastřešení nákladové rampy KD“, s označením „Neotvírat“.

Požadavky na kvalifikaci a způsob prokázání      kvalifikace
Kvalifikace uchazeče

Před podpisem smlouvy je uchazeč splnit základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst.1) zákona o veřejných zakázkách.

Profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54a), b), které prokáže dodavatel předložením kopií těchto dokladů:

-        doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci předmětu veřejné zakázky

-        výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

 

Údaje o hodnotících kritériích
Nejvýznamnějším hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena včetně DPH musí být definována jako nejvýše přípustná v celkovém členění bez DPH, samostatně DPH a celková cena včetně DPH.

 

Práva zadavatele
Zadavatel připouští variantní řešení.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnění, doplnění zadávacích podmínek, eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídky do doby uzavření smlouvy s § 84 zákona.

Účastník je seznámen s tím, že podáním nabídky mu nevzniká právo na jakoukoli úhradu nákladů spojených s účastí v poptávce a s vypracováním nabídky.

Zadavatel upozorňuje oslovené účastníky poptávky, že nelze podat či uplatnit námitky proti rozhodnutí zadavatele, neboť se jedná o průzkum cen obvyklých v místě plnění.

 

Další informace je oprávněn podávat vedoucí kulturního domu, Petr Štefáček, tel.: 739 447 360. E-mail: kd@pribyslav.cz.

 

Děkuji předem za spolupráci.

 

Zdeňka Valnerová, ředitelka organizace

 

Přílohy: krycí list rozpočtu, půdorys a schéma záměru

 

 

 

Příloha č. 1 – krycí list rozpočtu

 

 

NABÍDKA – KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

Název objektu:
Kulturní dům Přibyslav
Název stavby:
Zastřešení nákladové rampy
Objednavatel:
Kulturní zařízení města Přibyslav
Zpracovatel projektu:
 
Zhotovitel:
 
 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Dodávka materiálu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Truhlářské a tesařské práce
 
 
Klempířské práce
 
 
Montážní práce
 
 
Ostatní náklady
 
 
Vedlejší náklady
 
 
 
 
 
Vypracoval
Za zhotovitele
Za objednatele
 

 

Datum:

 

 

 

 

 
Jméno a příjmení:

 

Firma:

 

Datum:

 

Podpis:

 

 

 
Jméno a příjmení:

 

Firma:

 

Datum:

 

Podpis:
Základ pro DPH
 

Základ pro DPH
15%

DPH
15%

Základ pro DPH
21%

DPH
21%

 

CENA ZA ZAKÁZKU CELKEM:
 
 
 

Poznámka: V případě potřeby rozepište na další list

 

Příloha č.2  Půdorys nákladové rampy

 

 

 

Příloha č.3 – schéma