KZM Přibyslav úvodní foto

Farní kostel - Narození sv. Jana Křtitele

Farní kostel - Narození sv. Jana KřtiteleK jeho stavbě byl položen základní kámen 1. dubna 1750. Je to bílá mramorová deska s rytým nápisem a ozdobami, která je zazděna za hlavním oltářem.  O tři roky později byl dostavěn a 24.července roku 1753 slavnostně vysvěcen.

V roce 1767 postihl město velký ničivý požár. Byla zničena řada domů, věž kostela, fara , ani kostelu se řádění ohně nevyhnulo. Přesto měla tato stavba štěstí v neštěstí. Shořela sice celá střešní konstrukce, ale vnitřní zařízení zůstalo neporušené. Ještě téhož roku byla střecha nahrazena novou.

V roce 1891 byl celý interiér kostela restaurován významným umělcem A. Suchardou.                                  

Kostel je rozsáhlá barokní stavba s křížovou lodí, bez věže, zakrytá sedlovou střechou se sanktusem nad středem příčné lodi.Presbytář je zakončen zdí ve tvaru půlkruhu. Na severovýchodní straně byla přistavěna zákristie s oratoří v prvním patře a vchodem na kazatelnu. Kryta je až doposud pultovou střechou. Na protější straně je zdivo presbytáře podepřeno hranolovitým pilířem z lomeného zdiva. Vchod od kostela ze severní strany zakrývá předsíňka s nízkým štítem. Zadní průčelí,na západní straně, je v půdorysu na stranách zprohýbáno, nad pravoúhlým vchodem je umístěno půlkruhové okno se šambránou. Po stranách, po celé výšce jsou dva pilastry, které spojuje trojúhelníkový štít na jehož vrcholu je umístěna  socha  Panny Marie. V nikách vidíme dvě sochy – sochu sv. Jana Křtitele vlevo a sv. Jana Nepomuckého vpravo od hlavního vchodu.

Hlavní oltář je zlacený, ve středu nad otáčivým tabernáklem se soškou Krista, po stranách na nárožních konzolách se sochami  klečících andělů a dřevěnými, vyřezávanými, rokokovými relikviáři, které uchovávají ostatky svatých. Na zadní stěně nad ním je zavěšen obraz, malba na plátně znázorňující Narození sv. Jana Křtitele. Nad ním pak jsou upevněny obláčky a socha Boha Otce s kartuší. Po stranách oltáře  vidíme  dva  obrazy  znázorňující  výjevy  ze života  sv. Jana Křtitele (Kázání na poušti, Smrt sv. Jana).

Na nástěnných pilířích, které jsou obloženy umělým mramorem, těsném sousedství těchto obrazů, stojí socha sv. Petra - andílek sedící u jeho nohou drží v ruce klíče. Druhá socha znázorňuje sv. Pavla s mečem. Sedící andělíček, údajně, dříve držel v rukách rybářskou síť.

Nástěnná kazatelna je zdobena sochami sedících evangelistů a reliéfem – Kristus se zjevuje mezi apoštoly. Stříšku zdobí holubice – symbol Ducha Svatého a sošky andílků.

Křtitelnice též nástěnná - na protější zdi lodi se sousoším Kristův křest.  Zdobí ji baldachýn s drapérii a socha Boha Otce s anděly.

V křížové lodi jsou umístěny dva oltáře. Na levé ( severní ) straně zdoben obrazem Vzkříšení mládence Naimského – po stranách sochou archanděla Michaela a  sv. Barbory. Výzdoba celého oltáře je ukončena nástavcem se srdcem a probodenými údy. Nad vchodem do kostela, od věže, visí obraz – Kristovo snětí z kříže. Na pravé ( jižní ) straně je na oltáři nad tabernáklem  zavěšen obraz Kristus učí v chrámu, po jeho stranách jsou umístěny sochy  Mojžíše a sv. Řehoře, v reliéfu nad obrazem pak přesýpací hodiny s mečem. V sousedství těchto oltářů je vždy po jedné soše samostatně stojící na podstavci s nápisem.  Vlevo svaté ( v době  vzniku ještě  blahoslavené ) Anežky  České naproti na zdi v nice socha Panny Marie, vlevo pak socha svaté Terezie a ve výklenku na druhé straně ve stěně socha Krista – Božské srdce Páně.

V podélné lodi se nacházejí dva shodné rokokové oltáře. Vlevo Panna Marie Růžencová – obraz ve zlaceném rámu, pod ním portrét sv. Tekly, po stranách pak sochy sv. Šebestiána a Rocha. Vpravo oltář zasvěcený sv. Anně. Spolu s ní je na obraze znázorněn sv. Jáchym a Panna Maria. Pod tímto dílem je portrét sv. Antonína, sochy po stranách představují sv. Floriána a sv. Hátu.

Mezi nimi  strop zdobí rodový znak Dietrichsteinů.  Výzdobu této kostelní lodi dotvářejí dva menší oltáře. Na levé straně – s obrazem sv. Jana Nepomuckého a sochami sv. Víta a sv. Václava, nad kterým je umístěn obraz Krista s Máří Magdalénou.  Obraz na druhém oltáříku představuje sv. Isidora, sochy sv. Prokopa a sv. Vojtěcha. Na obraze, který je zavěšen na stěně nad ním umělec zachytil  Předávání klíčů sv. Petrovi Kristem. Pohřební, cínová deska v dřevěném rámu s rozsáhlým latinským textem pochází z roku 1758.

Nároží pod kruchtou, na které jsou umístěny varhany, zdobí obraz sv. Linharta a výjev – Kristus u lože umírajícího sv. Josefa. 

Křížová cesta z roku 1880 od firmy Jana Heindla z Vídně, neodmyslitelně doplňuje obrazovou výzdobu celého chrámu.

Okolí kostela tvoří, dnes již zrušený, hřbitov. Několik dochovaných pomníků je toho dokladem. Za zmínku stojí socha Krista od sochaře Josefa Maxe, která je umístěna po levé straně hlavního vchodu. Dodnes, jediný udržovaný a zachovaný hrob v celém areálu, je hrobem faráře Jana Brůžka, učitele Karla Havlíčka Borovského.

Celý objekt obepíná původní hradební zeď, jejíž součástí je věž a kaple. Věž pochází z roku 1497, je nejstarší dochovanou stavbou ve městě, původně patřila k jeho obrannému systému. Kaple, která byla po rekonstrukci znovu vysvěcena v 90. letech 20. století původně sloužila jako kostnice.

V roce 2002 byla započata přístavba zákristie. Při výkopových pracech byla odkryta pohřební jáma s ostatky několika desítek lidí. Kosterní pozůstatky byly archeologicky prozkoumány a opět pohřbeny na místním hřbitově.

Fara z roku 1760, která též prošla rozsáhlou stavební rekonstrukcí koncem dvacátého  století, slouží svému účelu dodnes.

Upozornění: Při návštěvě kostela je přísně zakázáno fotografovat a filmovat. Možno jen na zvláštní povolení farního úřadu.

Kontakt

Otevírací doba

Červen až Srpen

  dopoledne odpoledne
Po,Út,St 8 - 12 13 - 17
Čt 8 - 12 13 - 16
8 - 12 13 - 17
So,Ne 9 - 11 13 - 16

Září až Květen

  dopoledne odpoledne
Po,Út,St 8 - 12 13 - 17
Čt 8 - 12 13 - 17
8 - 12 13 - 17
So 9 - 11 zavřeno
Ne zavřeno zavřeno
VÍTEJTE NA VYSOČINĚ - Turistický průvodce
Mapa města
Cyklostezka Přibyslav - Sázava
Databáze knih
Podpořil Kraj Vysočina
Region Vysočina